งานปรับพื้นที่ ก่อนการถมดิน

ภาพงานเมื่อเริ่มต้นเข้าทำงาน โดยการใช้แมคโคร ปรับพื้นที่ก่อน

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter

Filed under:

Like this post? Subscribe to my RSS feed and get loads more!